سایت تخصصی آمار

سایت تخصصی آمار

دانشجویان ریاضی عمومی 1 رشته های صنایع و اپتیک همچنین آمار مهندسی رشته مکانیک دانشگاه صنعتی ارومیه که نسبت به نمره شان اعتراض دارند روز 4 شنبه دوم بهمن ماه بعنوان آخرین مهلت ساعت 3 دانشگاه آزاد مجتمع شماره ی 3 واقع در جاده فرودگاه دانشکده علوم پایه گروه ریاضی مراجعه نمایند. به هیچ اعتراضی پس از آن رسیدگی نخواهد شد.

موضوعات مرتبط: دانشگاه صنعتی ارومیه

نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 2:54 توسط مهدی رجایی سلماسی|

به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

به عنوان پسورد مشخصه درس را وارد نمایید


:ادامه مطلب:
نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۲ساعت 12:57 توسط مهدی رجایی سلماسی|

اعداد مختلط       3

مشتق و کاربرد     4.5

انتگرال و کاربرد      8.5

سری         4

نوشته شده در دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ساعت 11:46 توسط مهدی رجایی سلماسی|

اگر

f:N-->N

به گونه ای تعریف شود که برای هر عدد طبیعی  n  شرلیط زیر برقرار باشد

a) f(n+1)>f(n)

b)f(f(n))=3n

آنگاه

f(9)=?

نوشته شده در سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ساعت 21:54 توسط مهدی رجایی سلماسی|

f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)

اثبات زوج بودن تابع

نوشته شده در سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ساعت 21:48 توسط مهدی رجایی سلماسی|

اگر تابع f بصورت زیر تعریف شده باشد

f(x)=   2x+1          x>=1

      = -x+1           x<1

و توابع g و h بصورت زیر تعریف شده باشند

g(x)=(f(x+1)-f(1))/x

h(x)=f(x^2)

g و h  را بصورت چند ضابطه ای بنویسید.

جواب در ادامه مطلب...


:ادامه مطلب:
نوشته شده در سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ساعت 21:44 توسط مهدی رجایی سلماسی|

تابع f را برای هر x حقیقی داریم، اگر تساوی زیر برقرار باشد ضابطه f را بیابید

af(x)+bf(1-x)=   x   for x<=0     &      = 1-x    for x>0
نوشته شده در سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ساعت 21:35 توسط مهدی رجایی سلماسی|

اگر
f(x)=2/(4^x+2)
آنگاه حاصل جمع زیر را بیابید
f(0.1)+f(0.02)+...+f(1)=?
پاسخ در ادامه مطلب....


:ادامه مطلب:
نوشته شده در پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 0:20 توسط مهدی رجایی سلماسی|

ضابطه ی تابع f

2f(x)+3f(2x+29/x-2)=100x+80

ادامه مطلب را ببینید


:ادامه مطلب:
نوشته شده در چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 23:32 توسط مهدی رجایی سلماسی|

ضابطه ی f را برای معادله زیر می یابیم

f(x/x^2+1)=(x^8 +1)/(x^4)

پاسخ در ادامه ی مطلب


:ادامه مطلب:
نوشته شده در چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 23:3 توسط مهدی رجایی سلماسی|     شرکت آرازرقم صنعت آذربایجان